Cilj predmeta

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima arbitražnog prava, da razumiju smisao, cilj, ulogu i značaj arbitražnog postupka, njegova osnovna načela, standarde i postulate, da se upoznaju sa alternativnim metodama pravne zaštite građanskih subjektivnih prava, sa arbitražnim pojmovima i institutima, sa sadržinom i tokom arbitražnog postupka, kao i da steknu znanja i savladaju vještine neophodne za tumačenje i praktičnu primjenu arbitražnih pravila.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-ARB O VIII 3+2 7

Sadržaj predmeta

Pregled metoda za rješavanje sporova, pregovaranje i posredovanje kao alternativni načini rješavanja sporova; arbitraža kao metod; arbitražni sud, sastav i konstituisanje arbitražnog suda; arbitrabilnost; arbitražni sporazum, arbitražni postupak; okončanje arbitražnog postupka, arbitražna odluka; sudska kontrola arbitražnih odluka; priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka; pregovaranje – pozicije/interesi; pregovaračke vještine; posredničke vještine; odgovor na tužbu, protivtužba; upravljanje arbitražnim postupkom; rasprava u arbitražnom postupku, okončanje arbitražnog postupka; postupak priznanja i izvršenja strane arbitražne odluke.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)