Cilj predmeta

Sticanje produbljenih znanja iz oblasti dokaznih teorija u kriminalistici i krivičnom procesnom pravu, koje doprinose kvalitetnijem procesu otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela i učinilaca.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-DKP I X 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sposobnost studenta da kroz istraživački i praktični rad unapređuje kriminalističko istražnu i sudsku praksu u oblasti jačanja sveukupnih kapaciteta dokaza i cjelokupnog procesa dokazivanja u krivičnim stvarima.

Sadržaj predmeta

Pojam dokaza u kriminalistici i krivično procesnoj teoriji i praksi. Istorijski razvoj dokaznog prava i nauke o dokazivanju. Teorija dokazne informacije. Dokazna načela. Dokazne teorije. Inicijalni dokazi i dokazivanje indicijama. Učenje o činjenicama u kriminalistici i krivičnom procesnom pravu. Dokazi o savremenom krivičnom postupku. Radnje dokazivanja. Posebne istražne radnje kao dokazno sredstvo. Dokazni postupci i modeli izvođenja dokaza. Nezakoniti dokazi. Uporedno dokazno pravo u krivičnim naukama i praksi. Studija slučaja.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)