Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. Cilj predmeta je da spoji analizu osnovnih tendencija u međunarodnom okruženju sa njihovim uticajem na ekonomske odnose Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-EOD O IX 2+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Analitičko sagledavanje uticaja međunarodnog okruženja na ekonomske odnose Bosne i Hercegovine sa inostranstvom.

Sadržaj predmeta

Uvod u ekonomiku međunarodnih odnosa. Ekonomski trendovi u međunarodnim odnosima. Ekonomska diplomatija u međunarodnim odnosima. Mjesto bh-a ekonomije na međunarodnoj sceni. Ekonomsko-politički odnosi Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i međunarodni integracioni procesi. Regionalni odnosi Bosne i Hercegovine. Lobiranje u međunarodnim odnosima.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)