Cilj predmeta

Glavni cilj predmeta jeste adekvatno savladana usmena i pismena komunikacija i njena primena u različitim jezičkim situacijama. Takođe je potrebno omogućiti sticanje znanja engleskog jezika u opsegu jezičnih i analitičkih vještina potrebnih za studij prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-EJ1 O I 2+3 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Studenti su osposobljeni da se samostalno služe stručnom literaturom, pišu različite vrste pisama i dokumenata (cover letters, CVs) za raznovrsne privatne i poslovne situacije, usmeno reprodukuju obrađene teme, kao i da ostvaruju osnovnu stručnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Sadržaj predmeta

U okviru predmeta se obrađuju sljedeće nastavne jedinice: savladavanje osnova komunikacije na engleskom jeziku, savladavanje pisanja propratnog pisma (cover letter), motivacionog pisma (motivation letter), biografije (resume/CV), poslovnih pisama i e-mailova, upoznavanje sa pojmom poslovnog intervjua, savladavanje pisanja bilježaka sa sastanaka, savladavanje osnovnih pravila za držanje prezentacija/ izlaganja na engleskom jeziku, upoznavanje studenata sa pojmom interkulturalne komunikacije.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)