Cilj predmeta

Razvijanje opštih jezičkih vještina usmjerenih ka stvaranju kompetencije za samostalno korišćenje i razumijevanje stručne literature iz oblasti pravnih nauka i uspješnu stručnu komunikaciju na engleskom jeziku – razvijanje sposobnosti upotrebe engleskog jezika u funkciji prava, razumijevanje izvornih pravnih tekstova, njihovo tumačenje i prevođenje, uporedna analiza osnovnih pravnih pojmova iz engleskog i srpskog jezika. Upoznavanje sa načinima upotrebe gramatičkih i retoričkih sredstava engleskog jezika u oblikovanju komunikacijske funkcije pravnog diskursa.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-EJ4 O IV 2+3 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Studenti su osposobljeni da se samostalno služe stručnom literaturom, pišu različite vrste pisama i dokumenata (cover letters, CVs) za raznovrsne privatne i poslovne situacije, usmeno reprodukuju obrađene teme, kao i da ostvaruju osnovnu stručnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Sadržaj predmeta

Jezički sadržaj: Vrste riječi. Imenice (vrsta, rod, broj, padež). Član (određeni, neodređeni, upotreba imenica bez članova). Pridjevi (vrsta, upotreba, mjesto, poređenje). Zamjenice (vrsta, upotreba). Glagoli (vrsta, osobine, vremena, glagolski vid, trpno stanje, glagolski oblici, upravni govor, slaganje vremena, kondicionali). Prilozi (tvorba, mjesto, poređenje). Prijedlozi (upotreba, mjesto). Rečenica (vrsta, analiza, red riječi, slaganje, negacija). Intonacija. Akcenat.

Tematski sadržaj: Tekstovi različitih žanrova preuzeti iz engleskih i američkih pravnih udžbenika, komparativnog prava, pravnih enciklopedija, časopisa, zakonskih tekstova, sudskih slučajeva, presuda i ugovora, koji su pogodni za usvajanje jezičkih vještina i pravnog vokabulara. Teme se odnose na izvore engleskog prava, istoriju i državno uređenje u Velikoj Britaniji i SAD, komparativnu analizu pravnih sistema, klasifikaciju prava sa uporednom analizom pojmova, itd. Naglašava se korelacija između tih tema i stručnih predmeta koji se izučavaju na drugoj godini studija.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)