1. RECENZENTSKI POSTUPAK

1.1. Recenzenti

Časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ primjenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova. Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti djeluju nezavisno jedni od drugih, a njihov identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim znanjima za ocjenu rukopisa. Eventualni prijedlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne uvažavaju.

Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je, takođe, da se u procesu komunikacije sa urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet rukopisa.

1.2. Recenzentski proces

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocjene da li su, s obzirom na formu i tematski djelokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocjena ne traje duže nego što je neophodno. U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedjelje, a samo izuzetno do tri mjeseca.

Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije, uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao povjerljive i ne smiju ih upotrijebiti u druge svrhe.

1.3. Razrješavanje nesaglasnosti

U slučaju da autor ima ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, uredništvo provjerava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik angažuje dodatne recenzente.

Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.

Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo uredništvo.

2. ODGOVORNOST

2.1. Odgovornost autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mjestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Rad koji je već objavljen na nekom drugom mjestu po pravilu ne može biti preštampan u časopisu „Arhiv za pravne i društvene nauke“.

Autori snose svu odgovornost za cjelokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne smije da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.

Autori su dužni da obezbijede da njihov autorski tim naveden u rukopisu obuhvati sva i samo ona lica koja su značajno doprinjela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni (Zahvalnica).

Obaveza je autora da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru koga je rad nastao, kao i pun naziv finansirajuće institucije. U slučaju da je rad pod istim ili sličnim naslovom bio izložen na nekom skupu u vidu usmenog saopštenja, detalji o tome treba da budu navedeni na istom mjestu.

Autori su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Dijelovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznakom mjesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu.

Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odjeljku (Literatura) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odjeljku Literatura navode se samo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa.

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obavjeste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju na tome da se rad povuče ili ispravi.

Obaveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.

Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa „Arhiv za pravne i društvene nauke“.

2.2. Odgovornost uredništva

Uredništvo časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluke se donose isključivo na osnovu vrijednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, vjerskih, etničkih ili političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju, uredništvo se rukovodi uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Članovi uredništva, uključujući glavnog urednika, ne smiju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima koje razmatraju. Članovi za koje se pretpostavi da bi neko mogao smatrati da su u sukobu interesa, ne učestvuju u postupku odlučivanja o određenom rukopisu.

Rukopisi se čuvaju kao povjerljiv materijal. Informacije i ideje sadržane u rukopisima ne smiju se koristiti u lične svrhe bez izričite pisane dozvole autora.

Glavni urednik i članovi uredništva su dužni da preduzmu sve razumne mjere da autori/recenzenti ostanu anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu s procedurom u upotrebi.

2.3. Odgovornost recenzenata

Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave uredniku ocjenu naučne, odnosno stručne vrijednosti rukopisa. Recenzent vodi posebnu brigu o stvarnom doprinosu i originalnosti rukopisa. Recenzija mora biti sasvim objektivna. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.

Recenzenti ocjenjuju rukopise u odnosu na usklađenost sadržaja s profilom časopisa, značaj i korisnost sadržaja, adekvatnost primjenjenih metoda, naučnu vrijednost sadržanih informacija, stil izlaganja i opremljenost teksta. Recenzija ima standardni format koji obuhvata ocjene pojedinih dimenzija rada, opštu ocjenu i zaključnu preporuku.

Recenzent ne smije biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko takav sukob postoji, recenzent je dužan da o tome pravovremeno obavjesti urednika. Recenzent ne prihvata na recenziju radove izvan oblasti za koju se smatra potpuno kompetentnim.

Recenzenti treba da upozore glavnog urednika ako imaju osnovanu sumnju ili saznanje o mogućim povredama etičkih standarda od strane autora rukopisa. Takođe, treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir. Mogu da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahtijevaju citiranje radova objavljenih u časopisu „Arhiv za pravne i društvene nauke“ ili svojih radova, ako za to ne postoji opravdanje.

Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprijede kvalitet rukopisa. Ako ocjene da rad zaslužuje objavljivanje uz korekcije, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari.

Rukopisi koji su poslati recenzentu moraju se smatrati povjerljivim dokumentima. Recenzenti ne smiju da koriste materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.

3. ETIČNOST PUBLIKOVANJA

3.1. Razrješavanje neetičkih postupaka

Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku i/ili uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave vjerodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage. Postupak provjere iznjetih dokaza odvija se na sledeći način:

 • glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage;
 • tokom tog postupka svi dokazi se smatraju povjerljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;
 •  osumnjičenim licima pruža se prilika da odgovore na iznijete optužbe;
 •  ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocjenjuje se da li je riječ o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Manji prekršaji, bez posljedica po integritet rada i časopisa, na primjer kada je riječ o nerazumijevanju ili pogrešnoj primjeni publicističkih standarda, razrješavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:

 • autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
 • objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u samom tekstu citirani na propisan način;
 • objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom uredništva.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, uredništvo može da preduzme različite mjere:

 • objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
 • službeno obavještava afilijativnu organizaciju autora/recenzenta;
 • povlači objavljeni rad na način opisan pod Postupak povlačenja;
 • izriče zabranu objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period;
 • predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim tijelima radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Ove mjere se mogu primjenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrješavanja slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tijela ili pojedinci.

3.2. Sprječavanje plagijarizma

Časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, riječi ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagiranje obuhvata:

 • doslovno (riječ po riječ) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora, parafraziranje dijelova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora;
 • kopiranje jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Postupak povlačenja.

3.3. Postupak povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.

Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje uredništvo, autor(i) ili obje strane sporazumno.

Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija. U SCIndeksu kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmjerna veza (HTML link) između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmjenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

4. OTVORENI PRISTUP

4.1. Politika otvorenog pristupa

Časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ se izdaje u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa u skladu sa važećim pravilima.

4.2. Naplata troškova autorima

Časopis „Arhiv za pravne i društvene nauke“ ne naplaćuje troškove objavljivanja niti autorima, niti trećim stranama. Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi.

5. AUTORSKA PRAVA

5.1. Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.

5.2. Politika samoarhiviranja

Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vrijeme nakon objavljivanja u časopisu.

Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link na DOI oznaku tog članka.

5.3. Odricanje od odgovornosti

Stavovi iznijeti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznijete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete.