Naziv projekta:

Evropske integracije kao okvir implementacije hibridnih ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srpske 

Lokacija

Ukupni budžet

Koordinator

Finansijer

Vrsta projekta

Vremenski okvir

Republika Srpska

13.000,00 KM

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Pravni fakultet u Lukavici

Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Nacionalni

Mart 2021 – Mart 2022

Ciljevi i rezultati projekta

Opšti cilj projekta je da pruži objektivnu, kvalitativnu procjenu dostignutog nivoa zaštite hibridnih ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srpske, ali i da ponudi legislativne, institucionalne i implementacione modele, zasnovane na savremenim teorijskim shvatanjima i empirijskim nalazima. Time bi se značajno unaprijedili kvalitet i efektivnost procesa transpozicije međunarodnih standarda u oblasti zaštite izvedenih, hibridnih ljudskih prava, kako kroz sadržinske, tako i proceduralne aspekte transpozicije, uključujući i fazu monitoringa implementacije. Cilj projekta je i da promoviše evidence based policy making koncept, kao održiv model unapređenja kvaliteta javnih politika i angažovanja kapaciteta naučne zajednice u realizaciji strateških prioriteta Republike Srpske.
Bazirajući se na tri ključna elementa u upotrebi metoda naučno zasnovanog kreiranja javnih politika: (I) proces kreiranja javnih politika; (II) sadržaj javnih politika i (III) rezultat njihovog sprovođenja, ambicija projekta je da pruži objektivnu, kvalitativnu procjenu dostignutog nivoa zaštite hibridnih ljudskih prava u pravnom sistemu Republike Srpske ali i da ponudi legislativne, institucionalne i implementacione modele, zasnovane na savremenim teorijskim shvatanjima i empirijskim nalazima. Time bi se značajno unaprijedili kvalitet i efektivnost procesa transpozicije međunarodnih standarda u oblasti zaštite izvedenih, hibridnih ljudskih prava, kako kroz sadržinske, tako i proceduralne aspekte transpozicije, a potom i monitoringa implementacije.

Aktivnosti

- Analizom izvještaja i preporuka Evropske komisije i drugih relevantnih, naročito ugovornih tijela zaduženih za praćenje implementacije međunarodnih sporazuma u oblasti ljudskih prava, identifikovati krug hibridnih ljudskih prava čija implementacija u pravni sistem Republike Srpske, a u okviru procesa Evropskih integracija BiH, predstavlja poseban izazov.

- Uporednopravna analiza legislativnih i institucionalnih modela zaštite ovih prava u pravnim sistemima država članica i kandidata za članstvo u EU, doktrinarno tumačenje svakog od identifikovanih prava, analiza postojećeg statusa implementacije svakog od identifikovanih prava u pravnom sistemu Republike Srpske.
- Analiza procesa izrade, sprovođenja, monitoringa i evaluacije dokumenata javnih politika koji za predmet imaju implementaciju ljudskih prava u pravni sistem Republike Srpske.

Tematsko područje

Ljudska prava i demokratija

Partneri

-

Publikacije

Monografija „ EU integracije i implementacija ljudskih prava nove generacije u pravni sistem Republike Srpske”