Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima o Evropskom radnom i socijalnom pravu, te o komparativnom i multidisciplinarnom pristupu u analizi nacionalnih rješenja i Evropskog radnog i socijalnog prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-ERS O X 2+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljavanje studenata za samostalno i kritičko praćenje literature, a radi stvaranja i primjene pravila Evropskog radnog prava i rješavanja mogućih problema u njegovoj primjeni.

Sadržaj predmeta

Savremene tendencije u razvoju Radnog i socijalnog prava uopšte. Osnovna prava na radu i u vezi sa radom. Razvoj i osnovna načela Evropskog radnog zakonodavstva. Zapošljavanje i fleksibilni oblici zapošljavanja. Zdravstveni, bezbjednosni i radni uslovi – minimum standarda, zdravlje, bezbjednost i načelo humanizacije rada. Zaštita na radu, ostvarivanje i zaštita prava iz radnog odnosa. Uvod u Evropsko socijalno pravo. Osnovna socijalna prava i njihova zaštita. Osigurani rizici i akcije obaveznog osiguranja u zemljama članicama Evropske unije. Zaštita i ostvarivanje prava u slučaju starosti, invalidnosti i smrti. Specifične oblasti zapošljavanja. Univerzalni i regionalni izvori radnog prava. Evropska socijalna povelja – doseg primjene Socijalne povelje na zaštićene osobe. Konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada. Odnos Evropskog radnog prava i radnog prava u Bosni i Hercegovini.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)