Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz prava kao i sa značajem  civilnog prava  za sigurnost pravnog i ekonomskog prometa. Razvijanje praktičnih vještina u razumjevanju odnosa građanskog sa drugim granama prava, pogotovo krivičnog i ustavnog prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-GRĐ O IV 4+2 9

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju teorijsko i praktično značenje prava za stabilnost ukupnih društvenih odnosa preko osnovnih pravnih instituta. Shvatanje svojine kao baznog društvenog odnosa  za sveukupnost  društvenih odnosa u društvu. Razumijevanje stvarnih i obligacionih prava u pravnom poretku

Sadržaj predmeta

Pojam, predmet, sistematika i izvori imovinskog prava; pravni subjekti i njihova sposobnost; subjektivna građanska prava; pravni poslovi, vrste, nastanak i prestanaka; imovina i imovinska masa; tumačenje prava; zastupništvo; zloupotreba prava; dejstvo proteka vremena na imovinska prava; vršenje i zaštita subjektivnih prava; sticanje i prestanak imovinskih prava; velike građanske kodifikacije; evidencija stvarnih prava.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)