Cilj predmeta

Temeljni cilj je da se studenti prava upoznaju s mogućnostima primjene informatičke tehnologije u pravnoj profesiji. Poseban naglasak je na sticanju praktičnih znanja u kreiranju i pretraživanju pravnih baza podataka.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-INF O II 2+3 6

Sadržaj predmeta

1) Osnove informatičke tehnologije: a) osnovna znanja o računarskoj opremihardver, softver, komunikacijske tehnologije, ergonomija, b) operativni sistem i Windows – osnovni pojmovi i funkcije operativnog sistema, c) programski paket MS Office – namjena i osnove rada sa aplikativnim programima MS Office-a, d) umreženi računari: e-mail, Internet pretraživači, sigurnosni aspekti informacijskih mreža. 2) Informatička tehnologija u pravnoj praksi: a) načela informatizacije u upravi i pravosuđu, b) kreiranje pravne dokumentacije i datoteka, c) baze podataka – mrežni i hijerarhijski modeli, osnove modeliranja podataka, rad sistema za upravljanje bazama podataka, d) sigurnosni aspekti baza podataka – zaštita pristupa i integriteta podataka, nadzor i kontrola korisnika. 3) Pravne baze podataka: a) baze naučnih radova iz područja prava, b) baze zakonodavstva i c) baze sudske prakse.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)