Cilj predmeta

Sticanje znanja o funkcionisanju i dijelovima finansijskog tržišta, o značaju i vrstama finansijskih institucija i njihove uloge u povezivanju štednje i investicija između suficitnih i deficitnih privrednih subjekata na nacionalnom i međunarodnom planu, s posebnim osvrtom na finansijsko pravo.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-FIN O VIII 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju i rješavaju finansijske probleme sa stanovišta pozitivnog prava i afirmativne sudske prakse.

Sadržaj predmeta

Pojam i vrste javnih prihoda; pojam i dezintegracija finansijskog prava; poreskopravni princip zakonitosti poreza; vrste poreza; OECD klasifikacija poreza i GFS klasifikacija javnih prihoda; poreski povjerioci; pojam i vrste poreskih dužnika; pojam, predmet, sadržina i karakteristike poreskog imovinskog odnosa; nastanak poreske obaveze; obezbeđenje poreske obaveze: pojam i vrste; pojam, vrste, karakteristike, nastanak i prestanak poreskog upravnog odnosa; utvrđivanje poreza; prava poreskih obveznika; poreskopolitičke osnove izbora između proporcionalnih i progresivnih poreskih stopa; poreske olakšice; pojam dvostrukog oporezivanja i fenomeni slični dvostrukom oporezivanju; godišnji porez na dohodak građana; klasični sistem poreza na dobit korporacija i sistemi poreske integracije; poreske olakšice u sistemu poreza na dobit preduzeća; poresko konsolidovanje.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)