Ispitna pitanja

[1] Izvori kompanijskog prava

[2] Individualne pravne forme privrednog subjekta

[3] Pojam privrednog društva

[4] Vrste privrednih društava

[5] Konstitutivni elementi privrednog društva

[6] Pravni subjektivitet privrednog društva

[7] Probijanje pravne ličnosti

[8] Imovina privrednog društva

[9] Imovina vlasnika privrednog društva

[10] Ogranak i predstavništvo privrednog društva

[11] Cilj i djelatnost privrednog društva

[12] Sistemi osnivanja privrednih subjekata

[13] Registar privrednih subjekata

[14] Odgovornost za obaveze privrednog subjekta

[15] Sjedište i pripadnost privrednog subjekta

[16] Poslovno ime privrednog subjekta

[17] Zastupnici i punomoćnici privrednog društva

[18] Dužnosti prema privrednom društvu

[19] Tužbe u kompanijskom pravu

[20] Pojam i karakteristike ortačkog društva

[21] Interni odnosa između ortaka društva i ortaka sa društvom

[22] Eksterni odnosa društva i ortaka

[23] Prestanak ortaštva i ortačkog društva

[24] Komanditno društvo

[25] Pojam, karakteristike i osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

[26] Osnovni kapital u društvu sa ograničenom odgovornošću

[27] Udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću

[28] Statusna i imovinska prava članova društva sa ograničenom odgovonošću

[29] Organi društva sa ograničenom odgovornošću

[30] Istupanje i isključenje člana društva sa ograničenom odgovornošću

[31] Pojam i karakteristike akcionarskog društva

[32] Vrste akcionarskih društava

[33] Akcije

[34] Pojam, vrste i održavanje osnovnog kapitala akcionarskog društva

[35] Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva

[36] Sopstvene akcije

[37] Načelo ravnopravnog tretmana akcionara

[38] Statusna i imovinska prava akcionara

[39] Pravni položaj manjinskih akcionara

[40] Struktura organa akcionarskog društva

[41] Skupština akcionarskog društva

[42] Sistemi upravljanja akcionarskim društvom (jednodomno i dvodomno upravljanje)

[43] Unutrašnji i spoljni nadzor u akcionarskom društvu

[44] Izvještavanje otvorenih akcionarskih društava

[45] Privilegovane informacije i njihova zaštita

[46] Preuzimanje otvorenih akcionarskih društava

[47] Poslovne banke

[48] Društva za osiguranja

[49] Zadružna društva

[50] Javna preduzeća

[51] Promjena pravne forme privrednog društva

[52] Povezivanje privrednih društava putem kapital učešća (koncern i holding)

[53] Ugovor o kontroli i upravljanju

[54] Pojam i vrste statusnih promjena

[55] Redovni postupak statusne promjene

[56] Zaštita prava članova društva prenosioca i trećih lica prilikom sprovođenja statusne
promjene

[57] Evropska kompanija

[58] Evropska ekonomska interesna grupacija

[59] Evropska zadruga