Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je da studentima predoči, obrazloži i ilustruje zamašan korpus pitanja vezanih za osnivanje i poslovanje privrednih društava, njihovo povezivanje i reorganizaciju, te način prestanka privrednih društava putem stečaja i likvidacije. Na ovaj način će studenti steći praktična znanja kako bi se mogli uspješno uključiti u kompanijsko poslovanje u zemlji, a i Evropskoj uniji.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-KOM O IX 2+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Ishod predmeta ogleda se u tome da studenti steknu praktična znanja, baveći se hipotetičkim situacijama iz poslovanja privrednih društava, sličnim onima sa kojima će se susresti u njihovim profesionalnim životima.

Sadržaj predmeta

Pojam i predmet Kompanijskog prava. Odnos Kompanijskog prava sa drugim granama prava. Istorijski razvoj Kompanijskog prava. Izvori Kompanijskog prava. Privredna društva kao subjekt Kompanijskog prava. Sistemi za osnivanje privrednih društava. Uslovi za osnivanje privrednih društava. Statusna obilježja privrednih društava. Klasifikacija privrednih društava. Društva lica (ortačko društvo, komanditno društvo). Društva kapitala (društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo). Privredne asocijacije, povezivanje i reorganizacija privrednih društava. Odgovornost za preuzete obaveze u pravnom prometu. Individualizacija privrednih subjekata u pravnom prometu. Izvori Kompanijskog prava Evropske unije (primarni i sekundarni).

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)