Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz krivičnog prava, posebno sa pojmom krivičnog djela i krivične odgovornosti, zatim sa osnovnim institutima krivičnog prava (umišljaj, nehat, pravna i stvarna zabluda). Naglasiti značaj krivičnih sankcija na planu borbe protiv kriminaliteta i njihovu individualizaciju prema ličnosti učinioca. U okviru posebnog dijela krivičnog prava upoznati studente sa najvažnijim krivičnim djelima, sa stanovišta važećeg Krivičnog zakona u Republici Srpskoj i BiH.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-KRI O IV 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju značaj krivičnog  prava  za pravnu stabilnost i pravnu sigurnost građana, uspostavljanje društvenog reda i očuvanje osnovnih društvenih vrijednosti. Studente motivisati da shvate značaj krivičnog pravosuđa u suzbijanju kriminaliteta kao društvenog zla.

Sadržaj predmeta

Pojam krivičnog prava; osnovna načela krivičnog prava, razvoj krivičnog prava; izvori krivičnog prava; odnos krivičnog prava sa srodnim naukama; pojam krivičnog djela; krivica, osnovi isključenja krivice; pripremanje i pokušaje krivičnog djela, saučesništvo, sticaj krivičnih djela, krivične sankcije, pojam i vrste kazne i odmeravanje kazne; uslovna osuda i sudska opomena; mjere bezbjednosti; posebne odredbe o maloljetnicima; zastarjelost i rehabilitacija; posebna krivična djela (krivična djela protiv života i tjela, slobode i prava čoveka i građanina; časti i ugleda; polne slobode; braka i porodice; intelektualne svojine; privrede; imovine; zdravlja ljudi; životne sredine; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti javnog saobraćaja; računarskih podataka; ustavnog uređenja i bezbednosti Bosne i Hercegovine; državnih organa, pravosuđa, javnog reda i mira; službene dužnosti, čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom).

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)