Cilj predmeta

Ciljevi predmeta su postizanje i razvijanje naučnih saznanja, akademskih vještina i praktičnih sposobnosti u tumačenju i primjeni pravnih pravila u oblasti krivičnog procesnog prava, razvijanje kreativnih sposobnosti i ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja načela i instituta krivičnog procesnog prava, ovladavanje specifičnim pravnim vještinama potrebnim za pravilno funkcionisanje krivičnog pravosuđa u demokratskom društvu i pravnoj državi, usklađivanje procesa edukacije i ciljeva predmeta sa dostignućima i savremenim pravcima nauke krivičnog procesnog prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-KPP O V 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da kritički prosuđuju o ulozi krivično procesnog prava u zaštiti  prava građana s jedne strane i obezbeđenje društvene discipline s druge strane s naglaskom na princip nevinosti u krivičnom postupku.

Sadržaj predmeta

Pojam, zadatak, izvori, važenje i tumačenje krivičnog procesnog prava; osnovna načela krivičnog postupka; nadležnost sudova; tužilac; oštećeni i privatni tužilac; branilac; radnja dokazivanja; mjere za obezbeđenje prisustva okrivljenog; predkrivični postupak; prethodni postupak; optužnica; glavni pretres; presuda; redovni pravni lekovi, vanredni pravni lekovi; skraćeni postupak; djela izvršena na organizovan način; postupak prema maloljetnicima; mjere bezbijednosti; postupak za rehabilitaciju; prestanka pravnih posledica osude i mjera bezbijednosti; postupak za naknadu štete; postupak za izdavanje potjernice i objave.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)