Cilj predmeta

Sticanje neophodnih znanja iz oblasti ljudskih prava, izučavanje ljudskih prava u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine, kao i mogućih načina ugrožavanja ljudskih prava od strane policijskih službenika.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-LJP O V 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost za prepoznavanje situacija u kojima su ljudska prava ugrožena i adekvatno postupanje u takvim situacijama u skladu sa unutrašnjim i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Sadržaj predmeta

Pojam ljudskih prava; istorijski razvoj ljudskih prava; teorije o ljudskim pravima; internacionalizacija ljudskih prava; pravni izvori ljudskih prava; klasifikacija ljudskih prava; opšta načela uživanja ljudskih prava; ograničavanje ljudskih prava; mehanizmi zaštite ljudskih prava; ljudska prava u oružanim sukobima; ljudska prava u vanrednim situacijama; lična prava; politička prava; ekonomska prava; socijalna prava; kulturna prava; prava nacionalnih manjina; prava stranaca; ljudska prava i ljudske dužnosti.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)