Cilj predmeta

Glavni cilj je upoznati studente sa osnovnim pojmovima, institutima i principima Međunarodnog humanitarnog prava ili kako se još zove Pravo oružanog sukoba. Radi se o pravilima čija je primjena obavezna u savremenim oružanim sukobima. Ovaj modul je zamišljen kao doprinos izučavanju nastanka, razvoja i savremenog statusa međunarodnog humanitarnog prava, kao sastavnog dijela međunarodnog javnog prava generalno, ali i kao posebne naučne discipline.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MHP I X 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Nakon savladavanja metodskih jedinica modula, studenti će ovladati osnovnim znanjima iz oblasti MHP, koje će im biti višestruko korisni prilikom zapošljavanja i rada u strukturama i institucijama. Studenti će se upoznati sa izvorima MHP, međunarodnim i nemeđunarodnim oružanim sukobima, ograničenjima ratovanja u međunarodnim i nemeđunarodnim oružanim sukobima, zaštićenim licima u oružanim sukobima, pojmom neutralnosti u ratu, pravilima ratovanja, ratnim zločinima i međunarodnim kaznenim sudovanjem (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i /stalni/ Međunarodni krivični sud).

Sadržaj predmeta

Izvori ratnog i humanitarnog prava. Rat i druge vrste oružanih sukoba. Ograničenja ratovanja obavezna u svim oružanim sukobima. Temeljna pravila o ratovanju i neprijateljstvima. Zaštita ratnih zarobljenika, ranjenika, bolesnika i brodolomaca. Invazija i okupacija – zaštita civilnog stanovništva. Međunarodna krivična sudska tijela. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (nadležnost, statut, pravila i procedura, presude). Međunarodni krivični tribunal za Ruandu. Stalni Međunarodni krivični sud.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)