Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama, pojmovima i institutima međunarodnog javnog prava, društvenim procesima i zakonitostima koji vladaju unutar međunarodne zajednice i pravnom tehnikom koja tvori specifičan normativni poredak i reguliše odnose između država i međunarodnih organizacija i ostalih entiteta – jedinki od međunarodnog interesa.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MJP O III 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da ovladaju znanjima korisnim za pravilno tumačenje i primjenu normi međunarodnog javnog prava, postizanju početnog nivoa praktične operativnosti na polju interakcijske komunikacije subjekata međunarodnih odnosa   (diplomatija) i korišćenju stečenog teorijskog znanja na polju racionalizacije i logičke primjene normi i procedura sadržanih u međunarodnim sudskim instrumentima i tijelima.

Sadržaj predmeta

Pojam međunarodnog javnog prava; nastanak i razvoj međunarodnog javnog prava; doktrina međunarodnog javnog prava; odnos unutrašnjeg i međunarodnog javnog prava; formalni izvori međunarodnog javnog prava; subjekti međunarodnog javnog prava; država; priznanje država i vlada; osnovna prava i obaveze država; nadležnost države u međunarodnom pravu; odgovornost države; organi za održavanje međunarodnih odnosa; multilateralna diplomatija; sukcesija država; granice u međunarodnom pravu; načini sticanja i gubitka državne teritorije; međunarodne službenosti; međunarodne reke; pomorska oblast; vazdušna oblast; polarne oblasti; kosmičko prostranstvo; pravila međunarodnog ugovornog prava; međunarodne organizacije; ujedinjene nacije; međunarodni sud pravde.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)