Cilj predmeta

Razvijanje naučnih saznanja, akademskih vještina i praktičnih sposobnosti u tumačenju i primjeni međunarodnih i nacionalnih pravnih propisa u oblasti međunarodnog krivičnog prava, razvijanje kreativnih sposobnosti kao i ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja i primjene principa,  pojmova i instituta u oblasti međunarodnog krivičnog prava, ovladavanje specifičnim pravnim vještinama u sistemu krivično-pravne zaštite mira i međunarodne bezbednosti, a sve u skladu sa savremenim pravcima razvoja i tendencijama domaće i inostrane i domaće misli u oblasti međunarodnog krivičnog prava kao naučne discipline i razvijanje lične odgovornosti budućih nosilaca pravosudnih funkcija.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MKP O VI 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata za razumijevanje pojma, predmeta, istorijskog razvoja, izvora, strukture i funkcije međunarodnog krivičnog prava. Nakon završetka studija studenti usvajaju znanja o osnovnim pojmovima i institutima međunarodnog krivičnog prava i stiču sposobnost da kreativno, argumentovano i kompetentno diskutuju sa drugima o problematici iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. Takođe, studenti se osposobljavaju da sistematično pristupaju rješavanju problem u oblasti međunarodnog krivičnog prava kao i da ponude kritičke i argumentovane odgovore u ovoj oblasti.

Sadržaj predmeta

Pojam, predmet, naziv i izvori, pravna priroda, principi, dioba i istorijski razvoj međunarodnog krivičnog prava; pojam i elementi međunarodnog krivičnog djela; objekt i subjekt međunarodnog krivičnog djela; osnovi isključenja međunarodnog krivičnog djela; pojam, elementi i osnovi isključenja krivice; stadijumi u izvršenju međunarodnog krivičnog djela; pojam, karakteristike i oblici saučesništva u izvršenju međunarodnog krivičnog djela; pojam, karakteristike, istorijski razvoj, svrha i vrste kazni za međunarodno krivično djelo; pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja pojedinih krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava u međunarodnom i domaćem krivičnom pravu; istorijski razvoj, organizacija i nadležnost organa međunarodnog krivičnog pravosuđa, postupak pred međunarodnim krivičnim sudovima; međunarodna krivično pravna pomoć; izvršenje stranih sudskih odluka.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)