Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa velikim brojem ljudskih prava, njihovim poštovanjem, ali i zloupotrebom prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MPL I X 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Praćenje evolucije međunarodnih prava ljudskih prava i sistema njihove zaštite, sa zadatkom da se studenti upoznaju sa svim materijalnim i proceduralnim finesama ove, politički najdelikatnije oblasti međunarodnog prava.

Sadržaj predmeta

Pojam i klasifikacija ljudskih prava. Ljudska prava u pravnom poretku. Implementacija ljudskih prava. Opšta načela uživanja ljudskih prava. Ljudska prava i međunarodne organizacije. Međunarodni nadzor poštovanja ljudskih prava. Regionalni mehanizam nadzora poštovanja ljudskih prava. Standardi normativne zaštite građanskih i političkih prava. Standardi normativne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Zaštita manjina. Zaštita posebnih grupa: normativni standardi zaštite djece, žena, izbjeglica, apatrida i mentalno oboljelih lica. Bioetika i međunarodno pravo ljudskih prava. Pravo na zdravu životnu sredinu kao međunarodno ljudsko pravo. Značaj poštovanja ljudskih prava. Zaštita ljudskih prava u poslovnom okruženju.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)