Ispitna pitanja

 [1] Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti?

[2] Direktan (neposredan) način regulisanja privatnopravnih odnosa sa elementom inostranosti?

[3] Indirektan (posredan, kolizioni) način regulisanja privatnopravnih odnosa sa elementom inostranosti?

[4] Predmet međunarodnog privatnog prava?

[5] Struktura kolizionih normi?

[6] Pravna kategorija?

[7] Tačka vezivanja?

[8] Način saznavanja stranog prava?

[9] Kvalifikacija pravne kategorije i kvalifikacija tačke vezivanja?

[10] Uzvraćanje i upućivanje na dalje pravo (preupućivanje) – (renvoi)?

[11] Javni poredak?

[12] Izigravanje zakona – (fraus legis)?

[13] „Mobilni sukob zakona“?

[14] Reciprocitet i retorzija u MPP-u?

[15] Reciprocitet i retorzija u određivanju mjerodavnog prava?

[16] Reciprocitet i retorzija u oblasti sukoba jurisdikcija?

[17] Reciprocitet i retorzija u pogledu prava stranaca?

[18] Oblici reciprociteta?

[19] Određivanje mjerodavnog prava za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica?

[20] Određivanje mjerodavnog prava za pravnu i poslovnu sposobnost pravnih lica?

[21] Određivanje mjerodavnog prava (materijalnih uslova) za zaključenje braka?

[22] Dvije osnovne koncepcije za određivanje mjerodavnog nasljednog prava?

[23] Stvarna prava na nekretninama?

[24] Stvarna prava na pokretnim stvarima?

[25] Kolizione norme za ugovore u odsustvu autonomije volje (kolizione norme – fiksne norme ili rukovodni principi)?

[26] Pitanje „cijepanja“ ugovora?

[27] Kolizione norme za ugovor o kupoprodaji?

[28] Određivanje mjerodavnog prava za građanskopravne delikte?

[29] Pravila Haške konvencije o mjerodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode?

[30] Pojam i značaj međunarodne nadležnosti?

[31] Stranačka i parnična sposobnost stranaca?

[32] Položaj stranaca u građanskom postupku u prisustvu elementa inostranosti?

[33] Međunarodna pravna pomoć?

[34] Pojam priznanja i izvršenja stranih odluka?

[35] Sistemi priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka?

[36] Uslovi (smetnje) za priznavanje stranih odluka, po zakonu o MPP?

[37] Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, po zakonu o MPP?

[38] Pojam i odlike međnarodnih trgovinskih arbitraža?

[39] Vrste međunarodnih trgovinskih arbitraža?

[40] Nadležnost međunarodnih trgovinskih arbitraža?

[41] Priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka?