Cilj predmeta

Usvajanje opštih i novih znanja o Međunarodnom privatnom pravu, sticanje praktičnih znanja iz tog područja i razvijanje samostalnosti i kritičkog razmišljanja.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MPP O VIII 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Obučenost studenata da mogu učestvovati u zaključivanju poslova međunarodnog prometa, da ih mogu tumačiti i rešavati konkretne sporove koji se odnose na međunarodni promet robe i usluga.

Sadržaj predmeta

Principi, ustanove i specifičnosti međunarodnih privatnopravnih odnosa; načini određivanja mjerodavnog prava za ove odnose; privatna prava koja uživaju stranci; sukob jurisdikcija u međunarodnom privatnom pravu; pitanja sukoba zakona u domaćem i uporednom međunarodnom privatnom planu.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)