Cilj predmeta

Da se studenti detaljnije upoznaju sa velikim brojem ugovora robnog prometa sa elementom inostranosti (međunarodni ugovori), putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga na tržištu.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MUP I X 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Studenti bi trebali steći produbljena znanja o savremenom međunarodnom ugovornom pravu, sa posebnim akcentom na rješavanje sukoba zakona u području primjene ovog prava.

Sadržaj predmeta

Pojam i predmet međunarodnih poslovnih odnosa. Međunarodna poslovna operacija. Međunarodna kupovina i prodaja (opšte napomene). Zaključivanje i izvršavanje ugovora o međunarodnoj kupovini i prodaji robe. Ugovor o međunarodnoj kupovini i prodaji investicione opreme. Drugi ugovori o međunarodnoj kupovini i prodaji. Međunarodni ugovor o trgovinskom posredovanju i međunarodni ugovor o trgovinskom zastupanju. Međunarodni ugovor o komisionu. Međunarodni ugovori u transportu. Međunarodna špedicija i međunarodno transportno osiguranje. Međunarodni kreditni poslovi i hartije od vrijednosti. Međunarodni ugovor o licenci, međunarodni KNOW-HOW ugovor. Međunarodni ugovor o franšizingu, međunarodni ugovor o faktoringu. Međunarodni ugovor o lizingu. Međunarodni ugovori o skladištenju i međunarodni ugovor o kontroli robe.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)