Cilj predmeta

Cilj predmeta je da pruži najnovija znanja iz menadžmenta javne uprave, savremene upravljačke discipline neophodne za efikasno funkcionisanje i razvoj privrednih preduzeća, društvenih organizacija i države u cjelini. Posebno da se pruže znanja potrebna za primjenu metoda i tehnika menadžmenta u javnoj upravi, kako bi se njeno djelovanje učinilo efikasnijim.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-MJU O VII 2+2 6

Sadržaj predmeta

Uvod u menadžment, menadžment procesi, funkcionalne oblasti menadžmenta, menadžer, liderstvo, project management, strateški menadžment, upravljanje promjenama, javni menadžment, principi javnog menadžmenta, podprocesi menadžmenta u javnoj upravi, menadžedr u javnoj upravi, organizacione promjene, reorganizacija.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)