Cilj predmeta

Cilj je upoznavanje studenata sa osnovnim praktičnim saznanjima iz oblasti nacionalne istorije države i prava, sticanje znanja o nastanku prava sa nastankom države kao takve, sticanje znanja o  razvitku pojedinih pravnih sistema i pravnih instituta, odnosno sticanje znanja o vodećim i karakterističnim državama i njihovim pravima u različitim istorijskim periodima.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-NDP O I 4+2 10

Ishodi učenja (stečena znanja)

Detaljno izučavanje osobenosti državno pravne istorije vlastitog naroda doprinosi, ne samo obogaćivanju nacionalne samosvijesti, nego i bržem formiranju pravničkog mišljenja, te potpunijem razumijevanju prava. Budući pravnici se, već na početku studija, uče razumijevanju ideja po kojoj je, za pravilno razumijevanje pravnog sistema u kome danas žive, neophodan dinamički (istorijski) pristup.

Sadržaj predmeta

Naseljavanje Južnih Slovena na Balkansko poluostrvo i nastanak prvih južnoslovenskih država. Doba ranog feudalizma od VII. do XII. vijeka (postanak ranofeudalnih država, državna organizacija i pravo, s posebnim osvrtom na Rašku i Duklju). Doba razvijenog feudalizma od XII. do XV. vijeka (Srbija i Bosna – postanak i razvoj države, država i crkva, pravo). Dubrovnik od VII. do XIX. vijeka. Vrijeme turske vladavine (političko – pravni status, administrativno – teritorijalna podjela, agrarno uređenje, pravo). Novovjekovna pravna istorija srpskog naroda do 1914. godine (srpska država Prvog i Drugog ustanka, diplomatska borba za status Srbije tokom XIX. i početkom XX. vijeka, Crna Gora do 1914. godine). Pravni položaj i politički razvitak Bosne i Hercegovine u XIX. i XX. vijeku (do 1914. godine). Prva zajednička jugoslovenska država – Kraljevina SHS od 1918. godine (Srbija i jugoslovensko ujedinjenje, Prvodecembarski akt o ujedinjenju, državno – pravni razvoj jugoslovenske države od 1918. do 1941. godine). Socijalistička Jugoslavija.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)