Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz nasljednog prava. Ukazivanje na značaj nasljeđivanja zbog imovinsko pravne sigurnosti  nasljednika. Pojasniti značaj zakonskog i testementalnog nasljeđivanja, kao i mogućnost raspolaganja imovinom za života. Posebno objasniti postupak za raspravljanje zaostavštine.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-NAS O III 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju značaj nasljednog prava u regulisanju imovinsko pravnih odnosa nasljednika, zavisno od uloge koju bude imao u praksi, kao sudija, kao advokat  ili kao pravni zastupnik u nasljedno pravnim sporovima.

Sadržaj predmeta

Pojam nasljednog prava; načela, izvori i pretpostavke za nasljeđivanje; otvaranje nasljeđa; zaostavštine; nedostojnost za nasljeđivanje, prijem i odricanje od nasljeđa, pravni osnov nasljeđivanja; zakonski red nasleđivanja; nužni dio i nužni nasljednici; isključenje iz nasljeđa, testamentalno nasljeđivanje i vrste testamenta; legat i nalog; opozivanje testamenta; nasljedno pravni ugovori, postupak za raspravljanje zaostavštine, zastarjelost nasleđivanja; isključivanje iz nasljeđa; odgovornost za ostaviočeve dugove.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)