Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima iz porodičnog prava. Ukazivanje na značaj porodice u društvu kao ćelije društva. Naglasiti značaj bračnog prava kao i odnosa roditelja i dece, posebno ustanova usvojenja i starateljstva. Naglasiti značaj braka kao pravne ustanove za normalno vaspitanje dece. Studentima ukazati na posebni postupak koji se primenjuje u porodičnim odnosima, posebno zbog njihove specifičnosti u odnosu na opšte odredbe Zakona o parničnom postupku. Cilj je da studenti nauče da rješavaju konkretne porodično pravne konflikte primjenom normi porodičnog prava.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-POR O IV 2+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da razumiju značaj  porodičnog prava  za stabilnost ukupnih društvenih odnosa. Motivisati ih da na  brak  gledaju kao na stožernu pravnu ustanovu. Kod njih razvijati poštovanje porodično pravnih instituta i naučiti  ih da praktično razlikuju usvojenje od starateljstva i postupak u porodičnim odnosima od opštih odredbi Zakona o parničnom postupku. Studenti moraju biti osposobljeni za primjenu novih metoda posredovanja i medijacije u odnosu na klasično presuđenja.

Sadržaj predmeta

Pojam i vrste porodice; srodstvo; lično ime; izvori porodičnog prava; cilj sadržina i struktura porodičnog zakona; bračno pravo; sklapanje braka; dejstva braka; prestanak braka; vanbračna zajednica; zajednica lica istog pola; prava djece bez roditeljskog prava; starateljstvo i usvojenje; hraniteljstvo; imovinski odnosi članova porodice; zaštita od nasilja u porodici; posebni postupci za razvod braka, izdržavanje bračnih drugova, roditelja i djece; medijacija u bračno imovinskim sporazumima; posebni postupak kod utvrđivanja i osporavanja očinstva.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)