Cilj predmeta

Cilj jeste edukacija studenata iz oblasti poslovnog prava, odnosno upoznavanje sa osnovnim načelima i principima ove oblasti, odnosno njenom praktičnom primjenom. Stoga će teoretska nastava biti dopunjavana praktičnim primjerima za svaku nastavnu jedinicu, kako bi se stečena znanja lakše mogla primjeniti u praksi.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-POS O VII 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Sticanje znanja o osnivanju, upravljanju i poslovanju privrednih subjekata, o zaključenju i izvršenju privredno-pravnih poslova, obavljanju bankarskih poslova, izdavanju i dejstvu hartija od vrijednosti.

Sadržaj predmeta

Pojam i predmet poslovnog prava; izvori poslovnog prava; pravni instituti od značaja za poslovno pravo; mjesto poslovnog prava u pravnom sistemu; upis u sudski registar; preduzeće kao pravno lice; statusne promjene i promjena oblika privrednih društava; prestanak privrednih društava, stečaj i likvidacija; ortačko društvo i komanditno društvo; društva kapitala, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo; simultano i sukcesivno osnivanje; pojam i vrste ugovora, zaključivanje ugovora, sredstva za obezbjeđenje izvršenja ugovora; promjene ugovora, promjena ugovornih strana; raskid ugovora, ispunjenje ugovora; Ugovor o građenju, Turistički ugovor, Ugovor o osiguranju, Ugovor o licenci, ostali (mješoviti) ugovori robnog prometa.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)