Cilj predmeta

Da studente upozna sa načinom funkcionisanja EZ i EU, procesom odlučivanja i pravnim poretkom EZ i EU.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-PEI O V 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Potreban nivo znanja i vještina za razumijevanje politike i prava EZ i EU i načina primjene njenih propisa u državama članicama i uticaj komunitarnog prava na prava trećih država nečlanica.

Sadržaj predmeta

Prvi dio je posvećen institucionalnim pitanjima kao što su: nastanak i transformacija EZ u EU, organi EZ/EU i njihov sastav, nadležnost, način odlučivanja i odnos EZ prema trećim državama. U drugom dijelu se izučava materijalno pravo EZ čijim propisima je regulisano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i to: slobodno kretanje robe, lica, usluga i kapitala, kao i pravila o konkurenciji i drugim politikama EZ i EU.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)