Cilj predmeta

Radno pravo, kao jedna od najživotnijih grana prava ima za cilj utvrđivanje, sistematizovanje i prezentovanje opštih pravnih normi kojima se reguliše radnopravni status radnika, kako u opštem, tako i u posebnom režimu radnih odnosa. Centralno pitanje radnog prava predstavlja radni odnos, ali i pored toga ovaj predmet se bavi izučavanjem svih instituta individualnog i kolektivnog radnog prava, kao i propisa iz oblasti socijalnog osiguranja.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-RS O V 3+2 7

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljenost studenata da  shvate i rješavaju radno pravne sporove, kao posebne odnose između radnika i poslodavca, sa stanovišta novih zakonskih rješenja, te shvatiti značaj sindikata u zaštiti prava radnika, kao i da pravilno tumače i primjenjuju odredbe iz oblasti radnog i socijalnog zakonodavstva.

Sadržaj predmeta

Razmatranje osnovnih pojmova individualnog i kolektivnog radnog prava, kao i prava iz oblasti socijalnog osiguranja; načela radnog prava; izvori radnog prava; odnos radnika i poslodavca; prava i obaveze radnika; prava i obaveze poslodavaca; ugovor o radu i njegove modifikacije; zasnivanje radnog odnosa; probni rad; pripravnici; radno vrijeme; odmori i odsustva; odsustvo sa rada; zarada, naknada i druga primanja; zaštita radnika; odgovornost radnika; postupak za utvrđivanje povreda radnih obaveza; materijalna odgovornost radnika; prestanak radnog odnosa; prestanak potreba za radom radnika; zaštita radnika; kolektivni ugovor; uloga sindikata; posebne vrste ugovora o radu; uloga državnih organa u oblasti rada.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)