Cilj predmeta

Predmet daje metodološke smjernice studentima za izradu seminarskih radova, eseja, diplomskih i drugih pisanih radova. Predmet uvodi studenta u razumijevanje savremenog društva, potreba, interesa, vrijednosti, strukture savremenog društva, položaja i uloge društvenih grupa, pomaže studentima u prepoznavanju pojava i snalaženju u svojoj sredini, užem i širem okruženju.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-SSP O II 3+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Student koji položi ispit u stanju je da samostalno radi studentske radove i projekte, da prepozna sociološke i društvene problem u užem i širem okruženju, da uoči šta u društvenim kretanjima i promjenama djeluje negativno a šta stimuliše preduzetničke i poslovne aktivnosti, da razumije potrebe kao pokretače razvoja, da zna suštinu društvenih grupa, organizacije, kulture, sela, grada, moći, ekologije, države i drugih institucija u društvu.

Sadržaj predmeta

Sociologija sa sociologijom prava. Metode izrade stručnih radova. Pojam društva. Opšte karakteristike savremenog društva i društvene strukture. Tipovi savremenih društava. Društveni konflikt. Potrebe, interesi i vrijednosti. Društvene grupe, karakterstike savremenih društvenih grupa. Stanje i perspektive savremene porodice. Socijalna struktura savremenog društva. Država i oblici političke vlasti, razvoj pravne države. Moć u društvu. Pravo i pravda. Javno mnenje, ljudska prava i demokratija. Kultura, karakteristike savremene kulture, poslovna kultura. Moral i društvo.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)