Naziv projekta:

Izrada mape puta i institucionalnih koraka u usaglašavanju propisa Bosne i Hercegovine iz oblasti bezbjednosti sa zakonodavstvom Evropske unije

Lokacija

Ukupni budžet

Koordinator

Finansijer

Vrsta projekta

Vremenski okvir

Bosna i Hercegovina

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Pravni fakultet u Lukavici

GIZ-Deutche Gesellschaft fur

EU

septembar 2018. – decembar 2018.

Ciljevi i rezultati projekta

Akcija ,,Strategije lokalnog razvoja” (akcija) koju sufinansira EU usmjerena je na jačanje kapaciteta BiH u kreiranju rasta i zapošljavanja u konkurentnim sektorima i inovacijama.  

Specifični cilj projekta je podržati razvoj privatnog sektora u BiH s naglaskom na izvozno-orijentisane, agro-ruralne i turističke sektore, kao i na poboljšanje operativnog okruženja za MMSP, uključujući razvoj lokalnog digitalnog preduzetništva.

Projektom su predviđena tri međusobno povezana rezultata:

1.  Učinak MMSP-a je povećan zbog boljeg pristupa i dostupnosti dobro ciljanih mjera i inovativnih usluga za razvoj poslovanja u konkurentnim izvozno-orijentiranim sektorima;

2.  Poboljšano je poslovno okruženje za razvoj novih preduzeća i podršku postojećim;

3.  Povećavaju se preduzetničke inicijative u turizmu i ruralnim lancima vrijednosti za stvaranje prihoda i zapošljavanje.

Projekat će se zasnivati ​​na dvosmjernom pristupu Grant Fund Facility (GFF) podržan tehničkom pomoći (TA). GFF i TA će biti fokusirani na tri prioritetna područja intervencije:

1.  Izvozno-orijentisani sektori;

2.  Turizam;

3.  Poljoprivredno-prehrambeni i ruralni razvoj.
Projekt će, takođe, promovisati preduzetništvo i početnike u ovim sektorima naglašavajući važnost digitalne ekonomije. GFF i TA su blisko povezani, pri čemu će se tehnička pomoć osmisliti u komplementarnom pristupu kako bi se pripremile osnove i ispunili institucionalni zahtjevi na različitim nivoima i povećali kapaciteti aplikanata za efikasnu realizaciju mehanizma finansiranja.

Aktivnosti

• Analiza sektora

• Analiza ciljanih izvoznih tržišta

• Statistička analiza sektora i predviđanje trenda

• Intervjui sa malim i srednjim preduzećima

• Definisanje najrelevantnijih fokusnih polja i mogućih intervencija za podršku izvozno-orijentisanim malim i srednjim preduzećima u inovativnim pristupima
• Definisanje zajedničkih prioriteta politike na entitetskom i državnom nivou zajedno sa izradom prijedloga zajedničke akcije/programa podrške

Tematsko područje

Lokalna samouprava i ekonomski razvoj

Partneri

-

Publikacije