Ispitna pitanja

[1] Osnivanje i razvoj Evropske unije

[2] Osnovne institucije Evropske unije?

[3] Evropski revizorski sud?

[4] Međuinstitucionalni odnosi i djelovanje institucija?

[5] Pravosudna organizacija Evropske unije i njen nastanak?

[6] Mogući pravci daljeg razvoja evropskog regionalnog pravosuđa?

[7] Struktura, organizacija i procedura Suda pravde Evropske unije?

[8] Zaštita meta-normi i pravosuđe Evropske unije?

[9] Direktni horizontalni efekat prava Evropske unije kroz praksu Suda pravde Evropske unije?

[10] Evropski nalog za hapšenje i paksa Suda pravde Evropske unije (Grundza-Piotrowski
paradoks)?

[11] Uloga Suda pravde Evropske unije u očuvanju tržišta EU?

[12] Pitanje suvereniteta u kontekstu monetarne unije kroz praksu Suda pravde Evropske unije?

[13] Normativno i sudsko regulisanje sadržaja na internetu od strane Evropske unije?

[14] Google pred Sudom pravde Evropske unije i primjena GDPR?

[15] Zaštita okoline kroz praksu Suda pravde Evropske unije?

[16] Pristup Suda pravde Evropske unije u rješavanju etički osjetljivih pitanja?

[17] Primjena novih reproduktivnih tehnologija i paksa Suda pravde Evropske unije?

[18] Posebni oblici procedure pred Sudom pravde Evropske unije?

[19] Struktura, rad i procedura Prvostepenog suda?

[20] Postupak privremene pravne zaštite?

[21] Ubrzani postupak?

[22] Saradnja između Suda pravde i nacionalnih sudova?

[23] Tužba zbog kršenja prava Evropske unije od strane države članice?

[24] Zaštita od postupka institucija?

[25] Specijalizovani sudovi Evropske unije (Tribunal civilnih službi)?

[26] Evropski sud za ljudska prava?

[27] Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava?

[28] Doktrina javne ličnosti Evropskog suda za ljudska prava?

[29] Porijeklo i obim doktrine o margini tolerantnosti Evropskog suda za ljudska prava?

[30] Odnos doktrine o margini tolerantnosti i principa proporcionalnosti?

[31] Efekti margine tolerantnosti?

[32] Koncept kontinuiranog kršenja ljudskih prava kroz praksu Evropskog suda za ljudska
prava?

[33] Proceduralni aspekti pravičnog suđenja kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[34] Zaštita okoline kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[35] Zabrana diskriminacije kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[36] Zaštita prava osoba sa invaliditetom kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[37] Sloboda izražavanja kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[38] Zaštita prava na život kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava?

[39] Slučajevi pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu?