Cilj predmeta

Cilj je da studentima pruži pregled sudskih institucija Evrope, razumijevanje postupka i načina ostvarivanja prava i zaštite prava pojedinaca, te usvoje sposobnost rješavanja pravnih problema.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-SPE O IX 2+2 6

Ishodi učenja (stečena znanja)

Ovladavanje znanjima korisnim za pravilno tumačenje i primjenu normi i procedura sadržanih u evropskim sudskim instrumentima i sudskim tijelima Evrope.

Sadržaj predmeta

Osnivanje i razvoj Evropske unije. Osnovne institucije Evropske unije. Međuinstitucionalni odnosi i djelovanje institucija. Mogući pravci daljeg razvoja. Pravosudna organizacija Evropske unije. Struktura, organizacija i procedura Suda pravde Evropske unije. Struktura, rad i procedura Prvostepenog suda. Saradnja između Suda pravde i nacionalnih sudova. Tužba zbog kršenja prava Evropske unije od strane države članice. Zaštita od postupka institucija. Posebni oblici procedure pred Sudom pravde Evropske unije. Ostale sudske institucije Evropske unije. Evropski sud za ljudska prava. Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava. Slučajevi pred Evropskim sudom za ljudska prava koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)