Cilj predmeta

Cilj predmeta je ovladavanje potrebnim znanjima i vještinama za prepoznavanje i razvrstavanje pojedinih rješenja iz drugih upravnopravnih sistema. Rezultat savladanog programa iz ovog predmeta biće i sticanje osnovnih i produbljenih znanja o osnovnim grupama upravnopravnih sistema, kao i o evropskom i međunarodnom upravnom pravu.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-UUP I X 2+2 5

Ishodi učenja (stečena znanja)

Studenti stiču znanja, vještine, razvijene sposobnosti i kompetencije da samostalno rješavaju praktične i teorijske probleme u oblasti uporednog upravnog prava i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja. Studenti mogu da razumeju i koriste najsavremenija znanja iz oblasti uporednog prava, kritički misle, djeluju kreativno, nezavisno i komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata.

Sadržaj predmeta

Osnovne karakteristike uporednog upravnog prava. Teorijski okvir: država i uprava. Nastanak moderne državne uprave. Etape razvitka uprave. Perspektive razvoja uprave (tendencije, stabilnost i prilagodljivost, sloboda i pravednost, neravnoteža, ubrzano mijenjanje, reforma prava i javna uprava budućnosti). Anglosaksonski upravno-pravni sistem – razvoj. SAD upravni organi (agencije). Akti uprave u SAD. Sudska kontrola uprave u SAD. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske. Strukturna kriza i reforma uprave. Centralna državna uprava u Velikoj Britaniji. Primjeri glavnih cjelina upravne djelatnosti u Velikoj Britaniji. Francuska, razvoj državne uprave do kraja prve polovine 20. vjeka. Državna uprava kao glavna okosnica države. Savremena francuska centralna uprava. Službenički sistem u Francuskoj. Francuska i Evropa. Blokovi upravne delatnosti. Njemačko upravno pravo. Vajmarska republika. Nacionalsocijalizam. Savremene tendencije u razvoju njemačke uprave i upravnog prava. Upravne strukture. Upravni poslovi. Osoblje, finansije i metodi rada. Evropeizacija nemačke uprave. Evropsko upravni pravo i evropski upravni prostor.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predаvаnjа, interаktivni oblici nаstаve, аnаlizа slučаjevа, individuаlni i grupni projekti.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Istraživački rad (0-15 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-5 bodova)