Cilj predmeta

Upravno pravo, kao noseća disciplina unutrašnjeg javnog prava ima za cilj utvrđivanje, sistematizovanje i prezentovanje opštih pravnih normi kojima se uređuje ili reguliše uprava. Ova disciplina omogućava studentima da steknu osnovna znanja o: 1) organima i organizacijama, državnog ili nedržavnog karaktera koji u nas vrše upravnu funkciju; 2) sadržini upravne funkcije i postupku njenog vršenja (upravni postupak) i 3) kontroli zakonitosti i celishodnosti vršenja uprave (upravna stvar).

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-UPR O VI 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljavanje studenata da razumiju upravu kao pravnu pojavu, odnosno da pravilno tumače i primjenjuju opšte pravne norme o organizovanju, vršenju i kontroli vršenja uprave.

Sadržaj predmeta

Pojam i predmet Upravnog prava; nastanak i razvoj upravnog prava, izvori upravnog prava; pojam uprave; načelo upravnog postupka; stranka i njeno zastupanje; tok upravnog postupka; pravna sredstva; pokretanje postupka; postupak za donošenje rešenja; obnova postupka; naročiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rešenja; izvršenje.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)