Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa ustavnim poretkom, kao i upoznavanje sa ustavnim porecima najvećih zemalja sveta. Obrađivanje društvene prakse iz koje su proistekle ustavne norme i u kojoj se ove norme realizuju. Proučavanje normativnog i stvarnog u društvenom životu BiH.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-UST O III 4+2 9

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljavanje studenata da shvate formalnu i materijalnu koncepciju Ustavnog prava. Sticanje znanja o najvažnijim političkim institucijama, to jest onim institutcijama koje se odnose na najvišu vlast jedne države (na njenu strukturu, organizaciju, funkcionisanje, ograničavanje njenih ovlašćenja ljudskim slobodama i pravima i sl.). Proučavanje trostruke sadržine ustavnog prava, i to: strukture države, sastava i funkcionisanja ustavnih organa i osnovnih načela političkog režima države.

Sadržaj predmeta

Opšta pitanja ustavnog prava i klasifikacija državnih oblika; izvori ustavnog prava; funkcija i priroda ustavnog prava, norme; ustavna istorija Bosne i Hercegovine; istorija ustavnosti svijeta; državna vlast; političke institucije;  federalizam, konfederalizam, unitarizam, regionalizam;  uprava, sudstvo, ustavno sudstvo;  izbori i izborni sistem;  ljudska i građanska prava; teritorijalno uređenje i lokalna samouprava.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)