Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje opštih i osnovnih saznanja o pravu i državi, ovladavanje uvodnim pojmovima i zakonitostima kao i opštim i posebnim metodama, postupcima i procesima istraživanja teorijsko-pravnih principa i ustanova, usvajanje osnovnih saznanja o primjeni prava i zakonitosti kao i ovladavanje vještinom primjene prava i tumačenja pravnih normi.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-UVP O I 4+2 8

Ishodi učenja (stečena znanja)

Osposobljavanje studenata da pravilno tumače i primenjuju pravne norme, kao i poznavanje opšteg pojma države i prava, njihovog položaja i značaja u društvu i opšteg odnosa pravnih propisa, kao bitnog uslova uspešne i pravilne primjene pravnih propisa i ostvarivanja ciljeva državno-pravnog poretka u cjelini.

Sadržaj predmeta

Pojam prava; društveno-pravne norme; pravni pluralizam; pojam i karakteristike pravnih akata; izvori prava; pojam pravnog odnosa i pravnih akata; tumačenje prava;  pojam pravnog sistema; kodifikacija prava; analiza pojma države i njene organizacije; klasifikacija državnih oblika; oblici vladavine; oblici političkog poretka; oblici državnog uređenja; oblici državne vlasti.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)