Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je da upozna studente sa postojećim pravnim sistemima u svetu i time im pruži šire znanje o pluralizmu pravnih sistema. Na taj način, studenti stiču znanje o mjestu sopstvenog pravnog sistema u tom najširem kontekstu, kao i o sličnostima i razlikama i međusobnom uticaju jednih na druge.

Šifra predmetaStatus predmetaSemestarFond časovaECTS bodova
P-VPS O II 4+2 10

Ishodi učenja (stečena znanja)

Predmet treba da pruži studentima praktična znanja za kontakte sa različitim kulturama i pravnim sistemima.

Sadržaj predmeta

Uticaj uporednog prava na kodifikacije i izjednačavanje prava. Najvažnije kodifkacije sa dalekosežnim posledicama starog srednjeg i novog vijeka. Pravni krugovi u svijetu. Romanski pravni krug. Nemački pravni krug. Nordijski pravni krug. Pravni krug Common Low-a. Islamsko pravo. Hindu pravo. Kinesko pravo. Pravo Japana. Jevrejsko pravo.

Metode nastave i savladavanje gradiva

Predavanja, vježbe, konsultacije, pismene provjere znanja (kolokvijumi) individualni rad studenata (seminarski i domaći radovi, referati i sl.), kao i grupno učestvovanje studenata na savlađivanju određenih tematskih jedinica.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje

  • Kolokvij 1 (0-15 bodova)
  • Kolokvij 2 (0-15 bodova)
  • Završni ispit (0-50 bodova)
  • Seminar-i (0-10 bodova)
  • Aktivnosti na nastavi (0-10 bodova)