Ispitna pitanja

 [1] Pojam i osnovni principi arbitraže?

[2] Prednosti i mane arbitraže?

[3] Ad hoc i institucionalne arbitraže?

[4] Učešće države kao stranke u sporu?

[5] Ustanove slične arbitražama?

[6] Unutrašnja i međunarodna arbitraža?

[7] Domaća, strana i anacionalna arbitraža?

[8] Trgovinske i građanske arbitraže?

[9] Jurisdikciona teorija o pravnoj prirodi arbitraže?

[10] Ugovorna teorija o pravnoj prirodi arbitraže?

[11] Mješovita (hibridna) teorija o pravnoj prirodi arbitraže?

[12] Autonomna (sui iuris) teorija?

[13] Autonomija volje stranaka kao izvor arbitražnog prava?

[14] Institucionalna i model pravila?

[15] Nacionalni izvori arbitražnog prava?

[16] Međunarodni izvori arbitražnog prava?

[17] Vrste arbitražnih sporova?

[18] Punovažnost arbitražnog sporazuma?

[19] Formalna punovažnost arbitražnog sporazuma?

[20] Materijalna punovažnost arbitražnog sporazuma?

[21] Sposobnost stranaka da zaključe arbitražni sporazum?

[22] Autonomija arbitražnog sporazuma?

[23] Pravo mjerodavno za arbitražni sporazum?

[24] Domašaj arbitražnog sporazuma?

[25] Sastavljanje arbitražnih klauzula?

[26] Patološke klauzule?

[27] Mogući scenariji osporavanja nadležnosti?

[28] Mehanizam odlučivanja o nadležnosti?

[29] Odnos sudskih i arbitražnih odluka o nadležnosti?

[30] Arbitar pojedinac i arbitražni tribunal?

[31] Izbor arbitara?

[32] Postupak imenovanja?

[33] Imenovanje arbitra pojedinca?

[34] Imenovanje tročlanog vijeća?

[35] Problemi sa množinom procesnih subjekata?

[36] Receptum arbitri?

[37] Honorar arbitara?

[38] Koncept nepristrasnosti i nezavisnosti arbitara?

[39] Nezavisnost arbitara?

[40] Obaveznost saopštavanja razloga za nezavisnost i nepristrasnost arbitara?

[41] Nepristrasnost arbitara?

[42] Izuzeće arbitara?

[43] Ostali načini prestanka mandata arbitara?

[44] Zamjena arbitara?

[45] Arbitražni postupak i mjerodavno procesno pravo pred arbitražom?

[46] Procesna autonomija volje?

[47] Lex arbitri i mjerodavno procesno pravo?

[48] Hijerarhija izvora procesnih normi?

[49] Delokalizacija arbitraže?

[50] Postupak pred arbitražom?

[51] Početni stadijumi postupka?

[52] Sprovođenje postupka – vremenski i procesni okvir?

[53] Usmena rasprava i pismeni pdnesci?

[54] Svjedočenje i vještačenje u arbitražnom postupku?

[55] Zapisnik i jezik u arbitražnom postupku?

[56] Uloga sudova?

[57] Privremene mjere-konkurentna nadležnost, uslovi za izdavanje privremenih mjera?

[58] Arbitražne odluke – pojam i vrste?

[59] Primjena mjerodavnog materijalnog prava – pravo i pravila?

[60] Princip ex aequo et bono?

[61] Ograničenja primjene mjerodavnog prava?

[62] Saznanje i primjena mjerodavnog prava?

[63] Izbor mjerodavnog prava u odsustvu autonomije volje?

[64] Primjena lex mercatoria i transnacionalnih pravila?

[65] Bečka konvencija i arbitraža?

[66] Donošenje arbitražne odluke?

[67] Jednoglasnost i većina u donošenju arbitražne odluke?

[68] Forma odluke?

[69] Izdvojeno mišljenje?

[70] Postupak nakon donošenja odluke?

[71] Vrste arbitražnih odluka?

[72] Kontrola arbitražne odluke?

[73] Poništaj arbitražne odluke?

[74] Pretpostavke za poništaj arbitražne odluke?

[75] Razlozi za poništaj arbitražne odluke po zahtjevu stranke?

[76] Razlozi za poništaj arbitražne odluke po službenoj dužnosti?

[77] Efekti poništaja arbitražne odluke?

[78] Pravni okvir režima priznanja i izvršenja arbitražne odluke?

[79] Smetnje priznanju strane arbitražne odluke?

[80] Priznanje odluke poništene u zemlji porijekla arbitraže?