Studijski program ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja a koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju.

Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici, u okviru svoje osnovne djelatnosti razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, ovaj Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Na ovaj način studentima se omogućava da steknu teorijska i stručna znanja i profesionalne vještine na savremenom obrazovnom nivou u cilju kreativnog rada i uspješnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Takođe, u cilju sticanja praktičnih znanja i iskustava od strane studenata, Pravni fakultet je uspostavio saradnju sa pravosudnim organima, privrednim subjektima, centrima za socijalni rad, kaznenopopravnim ustanovama, državnom upravom i lokalnom samoupravom, diplomatskokonzularnim službama, javnim i privatnim bezbjednosnim agencijama i sl. Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici je razvio saradnju i sa njemu srodnim ustanovama u zemlji i svijetu, čime se omogućava razmjena nastavnika, saradnika i studenata, ali i unapređenje obrazovne i naučne djelatnosti. Prihvatanjem i primjenom novog sistema upravljanja kvalitetom Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici obezbjeđuje dostizanje visokih domaćih i međunarodnih standarda kvaliteta obrazovnog, stručnog i naučnoistraživačkog rada. Krajnji cilj Pravnog fakulteta je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti prava, kao i podizanje opšteg nivoa pravne svijesti kao jednog od bitnih elemenata u građenju pravne države. Takođe, unapređivanjem nastavnih programa, povezivanjem sa međunarodnim i domaćim ustanovama, Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici ima za cilj i da postane jedan od ključnih nosilaca razvoja pravne struke i nauke u Bosni i Hercegovini.

Studijski program Pravo ima jasno definisane ciljeve. Ciljevi studijskog programa Pravo su razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i privatnim djelatnostima u Bosni i Hercegovini i Evropskoj Uniji.

Konkretni ciljevi akreditovanog studijskog programa su:

 • omogućavanje studentu, da izborom predmeta aktivno učestvuje u oblikovanju svog obrazovanja,
 • omogućavanje studentu savladavanje naučno obrazovnog procesa,
 • omogućavanje da studenti koji uspješno završe prvostepene studije, da se lako uključe na drugi stepen akademskih studija,
 • omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja kroz vježbe koje će biti organizovane u saradnji sa sudovima, tužilaštvima, bezbjednosnim agencijama, centrima za socijalni rad, organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i dr.

Navedeni ciljevi se ostvaruju primjenom metoda interaktivne nastave, koji omogućavaju da studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu praktična znanja i vještine.

Zadatak Pravnog fakulteta PIM Univerziteta u Lukavici je neprestano unapređenje svih zajedničkih aktivnosti nezavisno od toga da li su vezane za osnovne ili prateće djelatnosti. Višedecenijska praksa je pokazala da među njima postoji visok stepen među uslovljenosti, zbog čega su politikom i strategijom obuhvaćeni ciljevi, standardi i postupci koji obezbjeđuju:

 • kvalitet studijskog programa,
 • kvalitet nastave,
 • kvalitet naučno-istraživačkog i stručnog rada,
 • kvalitet nastavnika i saradnika,
 • kvalitet nenastavnog osoblja,
 • kvalitet unutrašnje organizacije, koordinacije i upravljanja,
 • kvalitet studenata,
 • kvalitet literature, bibliotečkih i informatičkih resursa,
 • kvalitet prostora i opreme,
 • kvalitet nenastavnih aktivnosti,
 • kvalitet i obim međunarodne saradnje,
 • kvalitet internog i eksternog informisanja, i
 • kvalitet finansiranja.