1. Godina

Naziv predmetaZimski semestar
- predavanja -
Zimski semestar
- vježbe -
Ljetni semestar
- predavanja -
Ljetni semestar
- vježbe -
ECTS
Nacionalna istorija države i prava 4 2 10
Uvod u pravo 4 2 8
Osnovi ekonomije 3 2 6
Engleski jezik I 2 3 6
Veliki pravni sistemi 4 2 10
Informatika 2 3 6
Sociologija sa sociologijom prava 3 2 6
Engleski jezik II 2 3 6
Praksa I - 2 2
UKUPNO: 13 9 11 12 60

2. Godina

Naziv predmetaZimski semestar
- predavanja -
Zimski semestar
- vježbe -
Ljetni semestar
- predavanja -
Ljetni semestar
- vježbe -
ECTS
Ustavno pravo 4 2 9
Мeđunarodno javno pravo 4 2 8
Engleski jezik III 2 3 7
Nasljedno pravo 2 2 5
Građansko pravo 4 2 9
Krivično pravo 2 2 7
Engleski jezik IV 3 2 7
Porodično pravo 2 2 6
Praksa II - 2 2
UKUPNO: 12 9 11 11 60

3. Godina

Naziv predmetaZimski semestar
- predavanja -
Zimski semestar
- vježbe -
Ljetni semestar
- predavanja -
Ljetni semestar
- vježbe -
ECTS
Pravo evropskih institucija 4 2 8
Кrivično procesno pravo 4 2 8
Radno i socijalno pravo 3 2 7
Ljudska prava 3 2 7
Obligaciono pravo 4 2 8
Upravno pravo 4 2 8
Međunarodno krivično pravo 3 2 7
Autorsko pravo i pravo industrijske svojine 2 2 5
Praksa III - 2 2
UKUPNO: 14 8 13 10 60

4. Godina

Naziv predmetaZimski semestar
- predavanja -
Zimski semestar
- vježbe -
Ljetni semestar
- predavanja -
Ljetni semestar
- vježbe -
ECTS
Građansko procesno pravo 4 2 8
Retorika 4 2 8
Poslovno pravo 3 2 7
Menadžment javne uprave 2 2 6
Praksa IV - 2 2
Međunarodno poslovno pravo 4 2 8
Arbitražno pravo 3 2 7
Javne finansije i finansijsko pravo 3 2 7
Međunarodno privatno pravo 3 2 7
Završni rad - - -
UKUPNO: 13 10 13 10 60