Na Pravnom fakultetu u Lukavici počela je sa radom Pravna klinika. U radu klinike su angažovani, prije svega, studenti viših godina studija, nastavnici i spoljni saradnici (advokati, tužioci i sudije, radnici centara za socijalni rad…). U zavisnosti od interesovanja studenata klinika se bavi različitim oblastima prava.

Kliničko obrazovanje studentima omogućava dodatnu edukaciju sa ciljem sticanja praktičnih vještina, neophodnih za bavljenje budućom profesijom. Studentima je pružena mogućnost da primjenjuju pravo na konkretne životne situacije, i pri tome to čine svjesni odgovornosti pred klijentima.

Pored ovoga, cilj je i da se obezbedi besplatna pravna pomoć i podrška za određene ugrožene kategorije građana, koji često i nisu svjesni prava koja im po zakonu pripadaju: siromašne, žrtve porodičnog nasilja…

Obuka studenata u Pravnoj klinici ima tri faze i traje dva semestra.

U prvoj studenti treba da savladaju vještinu vođenja intervjua i savjetovanja sa klijentima, kao i upoznavanje sa pravnom etikom.

Druga faza se sastoji u edukaciji studenata iz oblasti prava po izboru studenata (obligaciono, krivično, građansko, nasljedno, porodično, privredno…pravo). Takođe, studenti se obučavaju i u pisanju konkretnih pravnih podnesaka (tužbi, žalbi…).

Treća faza je rad sa stvarnim klijentima u prostorijama Pravne klinike na fakultetu.

Ideja je da od sledeće školske godine kliničko obrazovanje studenata postane sastavni dio planova rada na nekim nastavnim predmetima osnovnih akademskih studija.