Prijava i realizacija Erasmus+

Otvoreno je šest kategorija u programu Erasmus+ u okviru kojih mogu da učestvuju partnerske zemlje, u koje spada i Bosna i Hercegovina.

Ključna akcija 1 (Key activity 1 – KA1)

  1. Kreditna razmjena (Credit Mobility)
  2. Zajednički master programi (Joint Master Degree -JMDs)

Ključna akcija 2 (Key activity 2 – KA2

  1. Izgradnja kapaciteta (Capacity Building) – nekadašnji TEMPUSprojekti
  2. Druge mogućnosti – strateško partnerstvo i  savezi znanja (Strategic Partnerships i Knowledge Alliances)

Specifične aktivnosti Erasmus+  programa

1. Žan Mone (Jean Monnet)