Studentska služba je organizovana tako da radi puno radno vrijeme od 08.30 do 16.30 časova svaki radni dan. Opremljena je računarima i softverom za obradu svih podataka o studentima, nastavi, ispitima i drugo.

Studentska služba obavlja sljedeće poslove:

 • pruža informacije potencijalnim i aktuelnim studentima o uslovima upisa kao i o uslovima upisa u naredne godine studija,
 • upis studenata u 1. godinu studija i upis studenata u više semestre,
 • ovjeru semestra,
 • vodi matičnu knjigu studenata,
 • unosi podatke u bazu podataka informacionog sistema
 • izdaje i arhivira prijave za polaganje ispita, sa unesenim ocjenama,
 • izdaje različita uvjerenja: o statusu studenata, uvjerenja o položenim ispitima i sl.
 • izdaje nastavne planove i programe na zahtjev studenata,
 • oglašava rasporede nastave u školskoj godini po semestrima, kao i rasporede ispita, i diplomskih radova, te ostale relevantne obavijesti studentima,
 • obrađuje i arhivira svu dokumentaciju za svakog studenta,
 • izdaje diplome i potvrde o zavšenom stepenu obrazovanja na Pravnom fakultetu PIM Univerziteta,
 • izvršava i ostale odluke po nalogu Direktora, Nastavno-naučnog Vijeća i Rektorata.

Referent za studentska pitanja

Nikolina Trbo

diplomirani pravnik

Email: info@pravnifakultet.edu.ba

Telefon: +387 57 344 422