R.B.ŠifraPredmetVrstaIX SEMESTAR
-predavanja-
IX SEMESTAR
-vježbe-
X SEMESTAR
-predavanja-
X SEMESTAR
-vježbe-
ECTS
1 P-NIR Metodologija naučno istraživačkog rada O 2 2 6
2 P-KOM Kompanijsko pravo O 2 2 6
3 P-SPE Sudsko pravo Evrope O 2 2 6
4 P-EOD Ekonomski odnosi i diplomatija O 2 2 6
5 P-ERS Evropsko radno i socijalno pravo O 2 2 6
6 Izborni predmet I I 2 2 5
7 Izborni predmet II I 2 2 5
P-MAST Završni – master rad O 20 20
Ukupno časova sedmično/ECTS 8 8 6 26 60

Legenda: O – obavezan predmet; I – izborni predmet

R.B.ŠifraGrupa izborni predmet 1Vrsta
1 P-MPL Međunarodno pravo ljudskih prava I
2 P-MUP Međunarodno ugovorno pravo I
3 P-MHP Međunarodno humanitarno pravo I
R.B.ŠifraGrupa izborni predmet 2Vrsta
1 P-PSB Pravni sistem Evropske unije i BiH I
2 P-UUP Uporedno upravno pravo I
3 P-DKP Dokazno pravo u krivičnom postupku I