Ispitna pitanja

[1] Pojam i značaj prava intelektualne svojine.

[2] Tvorevine, pseudotvorevine i oznake.

[3] Pojam autorskog djela.

[4] Obim zaštite autorskog djela.

[5] Podjela autorskih dijela: izvorna djela, djela prerade i zbirke.

[6] Neobjavljena, objavljena i izdata autorska djela.

[7] Autor i nosilac autorskog prava.

[8] Pojam koautorskog djela i razlike između koautorskog djela i spojenog autorskog djela.

[9] Koautorstvo na filmskom djelu.

[10] Nastanak i trajanje autorskog prava.

[11] Ličnopravna ovlašćenja koja proizilaze iz subjektivnog autorskog prava.

[12] Imovinskopravna ovlašćenja na korišćenje autorskog djela u tjelesnom obliku.

[13] Imovinskopravna ovlašćenja na korišćenje autorskog djela u bestjelesnom obliku.

[14] Sadržina subjektivnog autorskog prava u širem smislu (tzv. ostala ovlašćenja).

[15] Ograničenja subjektivnog autorskog prava.

[16] Pravo interpretatora.

[17] Pravo proizvođača fonograma.

[18] Pravo proizvođača videograma.

[19] Pravo proizvođača emisije.

[20] Pravo proizvođača baze podataka.

[21] Pojam pronalaska kao predmeta zaštite patentnog prava.

[22] Pronalasci koji su izuzeti iz patentne zaštite.

[23] Uslovi za priznanje patenta.

[24] Pronalazačko pravo: pojam, sadržina i građanskopravna zaštita.

[25] Sukob dva nezavisna pronalazača oko prava na patent.

[26] Postupak za priznanje patenta: osnovna obilježja, faze postupka, dovoljna opisanost
pronalaska u prijavi.

[27] Pravo prvenstva u patentnom pravu.

[28] Nastanak i trajanje patenta sa posebnim osvrtom na pojam i sadržinu prava iz prijave.

[29] Prestanak patenta.

[30] Obim zaštite pronalaska kao predmeta patentne zaštite.

[31] Sadržina patenta.

[32] Ograničenja patenta: pojam, vrste, prinudna licenca.

[33] Oznaka kao predmet zaštite žiga: pojam, funkcije, načelo specijalnosti.

[34] Apsolutni uslovi zaštite oznake žigom.

[35] Relativni uslovi zaštite oznake žigom.

[36] Način sticanja, nastanak i trajanje žiga.

[37] Prestanak žiga.

[38] Sadržina zaštite oznake žigom (ovlašćenja nosioca žiga).

[39] Ograničenja žiga.

[40] Obim zaštite oznake žigom (sadržina pravnog standarda, opasnost od stvaranja zabune
u prometu o porijeklu robe).

[41] Pravo zaštite oznake geografskog porijekla.

[42] Pravo zaštite dizajna.

[43] Promet ličnopravnih ovlašćenja koja proizilaze iz pojedinih prava intelektualne svojine.

[44] Konstitutivni i translativni oblik prometa imovinskopravnih ovlašćenja koja proizilaze
iz pojedinih prava intelektualne svojine.

[45] Autorski ugovor: pojam, vrste, osnovna obilježja.

[46] Pravo na reviziju ugovornih odredbi autorskog ugovora o visini autorskog honorara.

[47] Pravo na raskid autorskog ugovora zbog promjenjenih shvatanja autora (pravo
pokajanja autora).

[48] Izdavački ugovor.

[49] Ugovor o filmskom djelu.

[50] Ugovor o licenci: pojam, vrste, predmet licence, osnovna obilježja.

[51] Obaveza davaoca licence iz ugovora o licenci.

[52] Obaveze sticaoca licence iz ugovora o licenci.

[53] Zaštita intelektualnih tvorevina nastalih izvršenjem ugovora o radu.

[54] Građanskopravna zaštita isključivih prava intelektualne svojine.

[55] Poslovna tajna (know-how).