Naziv projekta:

Demokratska efikasnost i raznovrsnost populizma u Evropi

Lokacija

Ukupni budžet

Koordinator

Finansijer

Vrsta projekta

Vremenski okvir

EU

3.037.781,25 €

Mađarska Akademija društvenih nauka istraživački centar za društvene nauke

Evropska komisija

HORIZONT 2020

decembar 2018. – maj 2022.

Ciljevi i rezultati projekta

DEMOS je izgrađen na pretpostavci da je populizam simptom nesklada između načina na koji funkcionišu demokratska politička društva i načina na koji građani percipiraju vlastite težnje, potrebe i identitete unutar političkog sistema.

Kao takav, DEMOS istražuje praktičnu vrijednost ,,demokratske učinkovitosti” kao uslova političkog angažmana potrebnog za rješavanje izazova populizma.

Koncept kombinuje političku efikasnost, političke vještine, znanje i strukture demokratskih mogućnosti. Kako bi bolje razumio populizam, DEMOS se bavi svojim dosad nedovoljno istraženim aspektima na mikro-, mezo- i makro-nivoima: svojim socio-psihološkim korijenima, odgovorima društvenih aktera na populistički izazov i uticajima populizma na upravljanje. DEMOS se podjednako fokusira, kako na politologiju, tako i na perspektivu građana: kako na njih utiče i kako reaguju na populizam. Poseban fokus stavljen je na politički nedovoljno zastupljene grupe i one koji su na meti populističke politike poput mladih, žena, i migranata. Budući da populizam ima različite društveno ugrađene manifestacije, DEMOS ga nastoji kontekstualizovati kroz komparativnu analizu raznolikosti populizma širom Evrope, uključujući njihove istorijske, kulturne i društveno-ekonomske korijene, manifestacije i uticaje. DEMOS razvija indikatore i predskazivače populizma i razrađuje scenarije o interakcijama populizma sa društvenim akterima i institucijama na nacionalnom i nivou EU. Ujedinjujući 15 partnera iz 10 disciplina, DEMOS kombinuje dubinsko istraživanje o populizmu i demokratskoj učinkovitosti s akcijskim istraživanjem i pilot projektima kako bi razvio trajne alate i pravovremene preporuke za politike; projektne metode uključuju eksperimente, deliberativno anketiranje, analiziranje teksta, ankete i pravnu analizu.
DEMOS ističe komunikaciju i produktivnu interakciju sa različitim akterima tokom cijelog projekta, uključujući kreatore politike, novinare, studente i širu javnost.

Aktivnosti

D2.1. Konceptualizacija raznovrsnosti populizma.

D2.2. Okidači populizma.

D3.1. Konceptualizacija demokratske učinkovitosti.

D3.2. Demokratska učinkovitost: najviši stepen razvoja.

D4.1. Mjerenje populizma.

D4.2. Populistički stavovi i emocije.

D4.3. Motivi koji proizilaze iz podrške populizma.

D4.4. Kognitivni procesi i populistički argumenti.

D5.1. Populizam i kreiranje politike: lokalni, nacionalni i međunarodni nivo.

D6.1. Pravni uticaji populizma.

D6.2. Populizam i demokratija.

D7.1. Reakcije na populizam: građani.

D7.2. Reakcije na populizam: institucije.

D 8.1. Deliberacija i populizam.

D 8.2. Građani u borbi protiv populizma.

D 8.3. Suočavanje sa populističkim izazovom: alati.
D9.1. Preporuke politike.

Tematsko područje

Ljudska prava i demokratija

Partneri

1. Mađarska akademija društvenih nauka, Istraživački centar za društvene nauke;

2. Univerzitet u Hamburgu;

3. Univerzitet Adam Mickiewicz u Poznanu;

4. Kanuaški tehnološki univerzitet;

5. Helenska fondacija za evropsku i stranu politiku;

6. Škola komunikacije i medija.;

7. Univerzitet za poslovni inženjering and menadžment;

8. Karlov univerzitet u Pragu;

9. Evropska služba za građansku akciju;

10. Univerzitet u Torinu;

11. Kaledonski univerzitet u Glazgovu;

12. Univerzitet u Amsterdamu;

13. Univerzitet u Kopenhagenu;

14. Univerzitet u Barseloni;
Univerzitet u Parizu 1 Panteon-Sorbona.

Publikacije

Publikacije i pojedinačni radovi