Ispitna pitanja

[1] Pojam međunarodnog radnog prava?

[2] Odnos međunarodnog i evropskog radnog prava?

[3] Uloga socijalnih partnera i tripartizam u međunarodnom i evropskom radnom pravu?

[4] Pojam evropskog nekomunitarnog radnog prava?

[5] Evropska socijalna povelja – kontrolni mehanizam?

[6] Pojam i izvori evropskog komunitarnog radnog prava?

[7] Povelja Zajednice o osnovnim pravima radnika?

[8] Direktiva – glavno sredstvo harmonizacije?

[9] Uslovi za sticanje slobode kretanja lica?

[10] Sadržina slobode kretanja radnika?

[11] Slobodno kretanje radnika u širem smislu?

[12] Ograničenja slobode kretanja radnika u pogledu ulaska i boravka?

[13] Ograničenje slobode kretanja u pogledu pristupa određenim poslovima?

[14] Evropski socijalni fond?

[15] Načelo jednakog postupanja u evropskom komunitarnom radnom pravu?

[16] Dostojanstvo na radu?

[17] Insolventnost poslodavca i prava zaposlenih/Slučaj Frankovič?

[18] Evropsko kolektivno radno pravo?

[19] Organizacije poslodavaca na evropskom nivou?

[20] Organizacije sindikata na evropskom nivou?

[21] Vrste evropskih kolektivnih ugovora o radu?

[22] Evropski savjet zaposlenih?

[23] Odnos između standarda rada i ljudskih prava?

[24] Ljudska prava i individualni i kolektivni standardi rada?

[25] Podjela ljudskih prava na građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava?

[26] Univerzalna priroda međunarodnih radnih standarda i ljudskih prava?

[27] Konvencije i preporuke?

[28] Karakter konvencije i preporuke?

[29] Svojstva i pravna priroda konvencija i preporuka?

[30] Primjena i nadzor nad primjenom međunarodnih standarda rada?

[31] Kontrola primjene međunarodnih standarada rada?

[32] Konvencije i preporuke MOR-a koje čine osnovu međunarodnog regulisanja rada?

[33] Deklaracija o fundamentalnim principima i pravima na radu?

[34] Deklaracija o socijalnoj pravdi u cilju pravedne globalizacije?

[35] Sloboda udruživanja?

[36] Instrumenti MOR-a o slobodi udruživanja?

[37] Sadržaj standarda o slobodi udruživanja?

[38] Pregled principa odbora eksperata?

[39] Kolektivno pregovaranje – sadržaj standarda?

[40] Ukidanje prinudnog ili obaveznog rada – o neslobodnom radu uopšte?

[41] Konvencija o prinudnom radu iz 1930. godine (br. 29)?

[42] Konvencija o prinudnom radu iz 1930. godine (br. 29) – izuzeci iz okvira Konvencije?

[43] Konvencija (br. 105) o ukidanju prinudnog rada?

[44] Konvencija (br. 105) o ukidanju prinudnog rada – slučajevi na koje se odnosi Konvencija?

[45] Prinudni rad: pozadina i veličina problema?

[46] Jednakost mogućnosti i tretmana u pogledu zapošljavanja i zanimanja?

[47] Sadržaj standarda o nediskriminaciji?

[48] Jednako nagrađivanje muške i ženske radne snage za jednak rad ili rad jednake vrijednosti?

[49] Konvencija (br.100) i Preporuka (br. 90)?

[50] Jednakost radnika sa porodičnim obavezama?

[51] Dejstvo i primjena standarda o nediskriminaciji?

[52] Diskriminacija u zapošljavanju i zanimanju: Konvencija br. 111 i Preporuka br. 111?

[53] Mjere koje obezbjeđuju međunarodni standardi rada?

[54] Mjere kojima se udovoljava posebnim zahtjevima određenih osoba?

[55] Jednako nagrađivanje: Konvencija br. 100 i Preporuka br. 90?

[56] Diskriminacija u pogledu zapošljavanja i zanimanja: Konvencija br. 111 i Preporuka br. 111?

[57] Zaštita djece i omladine na radu?

[58] Eliminacija dječijeg rada – Konvencija broj 138 i Preporuka br. 146?

[59] Zabrana i eliminacija najgorih oblika dječijeg rada – Konvencija br. 182 i Preporuka br. 190?

[60] Obim primjene Konvencije br. 77 i 78?

[61] Veza između međunarodnih standarda rada i međunarodne trgovine?

[62] Međunarodno trgovinsko pravo od GATT do WTO?

[63] Koje radne standarde treba uključiti u socijalnu klauzulu?

[64] Implementacija međunarodnih radnopravnih standarda?

[65] Načela radnog prava – moralna opšta obeveza rada?

[65] Sloboda rada i zabrana prinudnog rada?

[66] Pravo na rad i zabrana diskriminacije u oblasti rada?

[67] Pravo na zaštitu rada?

[68] Deklaracija o svrsi i ciljevima MOR-a?

[69] Deklaracija MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu?

[70] Deklaracija MOR-a o socijalnoj pravdi u cilju pravedne globalizacije?