Autor

Naziv rada

PDF

DOI

Doc. dr Borko MIHAJLOVIĆ

Doc. dr Veljko

TURANJANIN

KADA POPULISTI VLADAJU:

MAKROEKONOMSKA I KRIMINALNA POLITIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prof. dr Boris KREŠIĆ

POPULIZAM I PRONATALITETNA
POLITIKA SA OSVRTOM NA BIH

Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ

Prof. dr Milena SIMOVIĆ

Prof. dr Marina M.

SIMOVIĆ

PRAVO I PRAVOSUĐE U OSMANSKOM CARSTVU SA POSEBNIM OSVRTOM NA

BOSNU I HERCEGOVINU

Prof. dr Sonja LUČIĆ

ISCRPLjENjE AUTORSKOG PRAVA U
DIGITALNOM OKRUŽENjU

Prof. dr Darko DIMOVSKI
Milan JOVANOVIĆ

ROMI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA – PRIMJENA ČLANA 8 KONVENCIJE

Dr Mladen JELIČIĆ

NEDOSTACI U ZAKONSKOM NORMIRANjU KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU U PREKRŠAJNOM PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Doc. dr Veljko
TURANJANIN

POLOŽAJ MEDITERANSKIH MIGRANATA: UVERTIRA ZA RACKETE I DRUGI PROTIV ITALIJE

Stefan PETRAŠINOVIĆ

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA ADVOKATA U REPUBLICI SRBIJI

Filip NOVAKOVIĆ

SUDSTVO I SUDSKI POSTUPAK U SREDNjOVJEKOVNOJ BOSANSKOJ DRŽAVI